Preview

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabów
nad Pilicą

OBWIESZCZENIE 

           Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Gminy Grabów nad Pilicą oraz na stronie internetowej www.grabow.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: grabow@grabow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą.

  

Obwieszczenie umieszczono na: 
1.  tablicy ogłoszeń UG w Grabowie nad Pilicą
2.  stronie internetowej: www.grabow.pl.
3.  a/a 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

/-/ Euzebiusz Strzelczyk

Pliki do pobrania:

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Grabów nad Pilicą wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r. (pismo znak: WOOŚ-I.410.960.2015.ARM) i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 22.12.2015r. (pismo znak: ZNS.9011.00252.2015PK uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

 

 Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

   /-/ Euzebiusz Strzelczyk

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2015-12-01 07:56:42 | Data modyfikacji: 2016-02-08 14:36:30.

Zobacz:
 Inwestycje wpływające na środowisko .  Decyzje środowiskowe .  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Program usuwania wyrobów zawierających azbest . 
Data wprowadzenia: 2015-12-01 07:56:42
Data modyfikacji: 2016-02-08 14:36:30
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót