Preview

Zapytanie ofertowe Nr 7/2016

RO.271.7.2016 Grabów nad Pilicą dnia 17.10.2016r.

Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel/ fax. 48 662 70 14/52
e-mail: grabow@grabow.pl
NIP: 812 188 20 03
REGON: 670223706


Zaproszenie do składnia ofert

dotyczy wyposażenia do pracowni matematyczno- przyrodniczych

39 16 21 00-6 Pomoce dydaktyczne
39 16 21 10-9 Sprzęt dydaktyczny

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę wyposażenia do pracowni matematyczno- przyrodniczych” w ramach projektu "Z nurtem wiedzy", nr RPMA.10.01.01-14-3740/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art.4 pkt 8.

III. INFORMACJE OGÓLNE
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno- przyrodniczych wg załączników Nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego.
Wyposażenie do pracowni matematyczno- przyrodniczych zawarte w zamówieniu powinny być nowe. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu.
Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. W całościowej cenie oferty musi być zawarte dostarczenie i sprawdzenie wyposażenia pracowni matematyczno- przyrodniczych. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 7 dni od daty zrealizowania zamówienia.
Wykonawca dostarczy wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych bezpośrednio do: Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie ul. Wspólna 21 26-902 Grabów nad Pilicą, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym w ramach wyznaczonego przedziału czasowego. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonego wyposażenia pracowni.
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe wyposażenia pracowni matematyczno- przyrodniczych zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonego wyposażenia pracowni matematyczno- przyrodniczych oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Wszystkie opracowane materiały powinny być oznakowane logotypem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz jego oficjalnym logo promocyjnym województwa mazowieckiego zgodnie ze wzorem na naszej ofercie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 04.11.2016 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
Oferta powinna zawierać:
 formularz ofertowy Wykonawcy (wzór zał. nr 4)
 kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
 oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 5)

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona do dnia 21.10.2016 roku do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem bip.grabow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie albo drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem bip.grabow.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego ( załącznik nr 4)
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań. ( załącznik nr 5)

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2016-10-18 07:12:00 | Data modyfikacji: 2016-10-18 07:17:08.
Data wprowadzenia: 2016-10-18 07:12:00
Data modyfikacji: 2016-10-18 07:17:08
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót