Preview

Zapytanie ofertowe Nr 8

RO.271.8.2016 Grabów nad Pilicą dnia 28.10.2016 roku

Zapytanie ofertowe 8/2016


w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami) Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia ofert na dostawę książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego na terenie Gminy Grabów nad Pilicą.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Tel. /faks 48 662 70 14
e-mail: grabow@grabow.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek do bibliotek szkolnych w ilości i rodzaju wskazanym w załącznikach nr 1,2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin wykonana zamówienia :
Do dnia 30 listopada 2016 roku
Miejsce dostawy:
-Publiczne Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą
· Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą
· Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie ul. Wspólna 19
Augustów 26-902 Grabów nad Pilicą
III. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
V. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem: „Oferta Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Grabów nad Pilicą – dostawa książek do bibliotek szkolnych, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 09.11.2016 godz. 9:15”. Oferty należy złożyć w pok. nr 12 w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą w terminie do dnia 09.11.2016 r. do godz. 9:00.
Do oferty należy załączyć zestawienie cenowe książek wypełnione zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2015 r. o godz. 9:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Krystyna Puk tel. 48 662 70 14 w 24.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VI. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
VII. Załączniki
- załącznik Nr 1 – zestawienie książek Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą - załącznik Nr 2 zestawienie książek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie - załącznik nr 3 – formularz ofertowy
............................................
(podpis)

 

Załacznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Unieważnienie 4 2016

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:05:55.
Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:05:55
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót