Preview

Sołecta Gminy Grabów nad Pilicą
Uchwała Nr III/18/2006
Rady Gminy Grabów n/Pilicą
z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Grabów nad Pilicą

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm./ i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr 62 poz.718/ Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się statuty sołectw w brzmieniu określonym w załącznikach niniejszej uchwały od
nr 1 do nr 26:
- Statut Sołectwa Augustów – załącznik nr 1
- Statut Sołectwa Budy Augustowskie- załącznik nr 2
- Statut Sołectwa Broncin- załącznik nr 3
- Statut Sołectwa Brzozówka- załącznik nr 4
- Statut Sołectwa Celinów – załącznik nr 5
- Statut Sołectwa Cychrowska Wola – załącznik nr 6
- Statut Sołectwa Czerwonka - Grabów Zaleśny – załącznik nr 7
- Statut Sołectwa Dąbrówki – załącznik nr 8
- Statut Sołectwa Dziecinów – załącznik nr 9
- Statut Sołectwa Edwardów – załącznik nr 10
- Statut Sołectwa Grabów n/Pilicą- załącznik nr 11
- Statut Sołectwa Grabów Nowy – załącznik nr 12
- Statut Sołectwa Grabina – załącznik nr 13
- Statut Sołectwa Grabowska Wola- załącznik nr 14
- Statut Sołectwa Koziołek- załącznik nr 15
- Statut Sołectwa Kępa Niemojewska – załącznik nr 16
- Statut Sołectwa Lipinki - załącznik nr 17
- Statut Sołectwa Łękawica – załącznik nr 18
- Statut Sołectwa Nowa Wola – załącznik nr 19
- Statut Sołectwa Paprotnia – załącznik nr 20
- Statut Sołectwa Strzyżyna – załącznik nr 21
- Statut Sołectwa Tomczyn – załącznik nr 22
- Statut Sołectwa Utniki- załącznik nr 23
- Statut Sołectwa Wyborów- załącznik nr 24
- Statut Sołectwa Zwierzyniec- załącznik nr 25
- Statut Sołectwa Zakrzew- załącznik nr 26
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Pisarek
Uchwała nr 17.117.2012
Rady Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 31 października 2012


w sprawie: zmian w statutach sołectw z terenu gminy Grabów nad Pilicą

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
& 1

W statutach sołectw gminy Grabów nad Pilicą stanowiących załączniki od 1 do 26 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą nr III/18/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Grabów nad Pilicą wprowadza się następującą zmianę:

- Rozdział V Ordynacja wyborcza dla wyboru Sołtysa , Rady Sołeckiej & 21 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.
3. Listę uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie rejestru wyborców.
4. Nie maja prawa wybierania osoby:
a) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
b) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
c) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu
5. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność podpisem na liście sporządzonej na podstawie rejestru wyborców.
6. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do organów gminy.”
& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów nad Pilicą
& 3

Uchwała wchodzi w życie po pływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą
Nr 17.117.2012 z dnia 31 października 2012r.


W dniu 24 września 2012r. Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą odnośnie zmian w statutach sołectw. Zgodnie z zapisami uchwały, Wójt Gminy wyłożył na okres 21 dni u Sołtysów oraz w Urzędzie Gminy projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw z terenu gminy Grabów nad Pilicą.
W dniach od 8 października 2012 do 29 października 2012r. projekt uchwały podlegały konsultacji. Uwagi na piśmie do projektu zmian przyjmowane były w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą w okresie ich wyłożenia i podlegały rozpatrzeniu przez Wójta. Uwagi do projektu zmian statutów nie zostały zgłoszone.


Statuty sołectw:

Statut Sołectwa Augustów

Statut Sołectwa Budy Augustowskie

Statut Sołectwa Broncin

Statut Sołectwa Brzozówka

Statut Sołectwa Celinów

Statut Sołectwa Cychrowska Wola

Statut Sołectwa Czerwonka

Statut Sołectwa Dąbrówki

Statut Sołectwa Dziecinów

Statut Sołectwa Edwardów

Statut Sołectwa Grabów n/Pilicą

Statut Sołectwa Grabów Nowy

Statut Sołectwa Grabina

Statut Sołectwa Grabowska Wola

Statut Sołectwa Koziołek

Statut Sołectwa Kępa Niemojewska

Statut Sołectwa Lipinki

Statut Sołectwa Łękawica

Statut Sołectwa Nowa Wola

Statut Sołectwa Paprotnia

Statut Sołectwa Strzyżyna

Statut Sołectwa Tomczyn

Statut Sołectwa Utniki

Statut Sołectwa Wyborów

Statut Sołectwa Zwierzyniec

Statut Sołectwa Zakrzew

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2011-01-28 08:06:24 | Data modyfikacji: 2012-11-08 08:36:02.
Data wprowadzenia: 2011-01-28 08:06:24
Data modyfikacji: 2012-11-08 08:36:02
Opublikowane przez: Artur Bogumil