Preview

Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą

                            Uchwała Nr XIV/70/2004


                            Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą


                            z dnia 29 stycznia 2004r.


 


w sprawie: uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą”


 


         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./


 uchwala się co następuje:


 


                                                        § 1


Uchwala się dokument p.n.” Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą” zawierający :


1.Kierunki Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą do 2013r.,


2.Plan realizacji głównych celów strategicznych,


zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


 


                                                        § 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który zobowiązuje się do składnia Radzie Gminy corocznych sprawozdań z realizacji przyjętej strategii.


 


                                                        § 3


Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 


Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Strzelczyk

 Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2010-02-02 14:31:13 | Data modyfikacji: 2010-02-04 08:46:44.
Data wprowadzenia: 2010-02-02 14:31:13
Data modyfikacji: 2010-02-04 08:46:44
Opublikowane przez: Artur Bogumil