Preview

Zapytanie ofertowe 5/2016

Grabów nad Pilicą 07.10.2016 r..
RO.271.5.2016
Zapytanie ofertowe nr 5/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację na realizację usługi „Organizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej w Gminie Grabów nad Pilicą” w ramach projektu "Z nurtem wiedzy", nr RPMA.10.01.01-14-3740/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY: Grabów nad Pilicą

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień: CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe,

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:
-przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i opracowanie pakietów trenerskich dla nauczycieli do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu,
-przeprowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki oraz przygotowanie skryptu z programowania dla nauczycieli.
Tematyka szkoleń:
a)Przeprowadzenie zajęć metodą eksperymentu – zajęcia grupowe 10h dla 6 nauczycieli i zajęcia indywidualne 24h w tym 8 h w 2016r a 16 h w 2017r Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla 3 nauczycieli po 8h, którzy będą prowadzić zajęcia.
Celem szkolenia jest zachęcenie nauczycieli do przeprowadzania eksperymentów na lekcji, pokazanie jakie możliwości przekazania wiedzy dają doświadczenia, w jaki sposób zachęcić uczniów do analizy informacji i formułowania własnych wniosków, myślenia przyczynowo- skutkowego. Nauczyciele otrzymają pakiet trenerski do zajęć metodą eksperymentu zawierający scenariusze zajęć dla nauczycieli, opisy doświadczeń do przeprowadzenia na zajęciach z przyrody, fizyki, chemii, formy i metody pracy, potrzebne środki dydaktyczne, przebieg zajęć, cele kształcenia zgodne z podstawą programową. W ramach szkolenia wykorzystany zostanie pozytywnie zwalidowany produkt z projektu innowacyjnego 2007-2013: "Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6SP".Program szkolenia zostanie dostosowany do poziomu edukacyjnego.
b)Tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki (10h zajęć grupowych + 8 h zajęć indywidualnych dla 1 nauczyciela prowadzącego zajęcia, w tym w 2016r - 4h i w 2017r -4h)
Podczas szkolenia nauczyciele poznają koncepcję stosowania technologii w celu wzbogacenia kompetencji uczniów. Materiały edukacyjne zostaną starannie przygotowane i dobrane do poziomu edukacyjnego. Szkolenie przygotuje nauczycieli do prowadzenia Laboratorium Kodowania. Nauczyciele poznają podstawy środowiska SCRATCH stworzone na MIT do nauki programowania dla dzieci i młodzieży. Poznają zasady i język programowania, pojęcia z nim związane, napiszą pierwsze gry, animacje. Każdy nauczyciel otrzyma skrypt ze scenariuszem dla 30 h zajęć, który zostanie stworzony w ramach projektu i udostępniony na stronie Wnioskodawcy i szkół na zasadzie wolnej licencji wraz z właściwymi oznaczeniami. Skrypt powinien zawierać scenariusze zajęć dla nauczyciela na 30 h zajęć, opis gier, poruszanych zagadnień, przebieg zajęć, cele kształcenia zgodne z podstawą programową. Dodatkowo zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia - w momencie, kiedy będzie potrzebował pomocy przy rozwiązaniu problemu, specyficznej sytuacji związanej z danym uczniem czy problemu technicznego.
2.W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:
a)przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli wyszczególnione powyżej . Szkolenia odbędą się w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa . Jedna godzina szkoleń rozumiana jest jako 45 minut.
b) opracować pakiet trenerski do zajęć metodą eksperymentu dla nauczycieli zawierający scenariusze zajęć dla nauczycieli, opisy doświadczeń do przeprowadzenia na zajęciach z przyrody, fizyki, chemii, formy i metody pracy, potrzebne środki dydaktyczne, przebieg zajęć, cele kształcenia zgodne z podstawą programową.
c) opracować skrypt ze scenariuszami na 30 h zajęć z programowania dla 3 nauczycieli, który zostanie udostępniony na stronie Wnioskodawcy i szkół na zasadzie wolnej licencji wraz z właściwymi oznaczeniami. Skrypt powinien zawierać scenariusze zajęć dla nauczyciela na 30 h zajęć, opis gier, poruszanych zagadnień, przebieg zajęć, cele kształcenia zgodne z podstawą programową.
d) przekazać uczestnikom szkolenia pakiet trenerski do zajęć metodą eksperymentu oraz skrypt ze scenariuszami z programowania.
e)zapewnić sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć zgodnie z przygotowanym programem.
f) opracować formularze kompetencji nauczycieli i i przeprowadzić ocenę poziomu kompetencji wśród uczestników. Ocena przeprowadzana jest w celu określenia przyrostu wiedzy i nabycia kompetencji kluczowych nauczycieli objętych wsparciem - na początku i na końcu realizacji zajęć. Nabycie kompetencji przez uczestnika oznacza ich przyrost o 30% określony na podstawie podania wyników pomiędzy początkowym a końcowym formularzem kompetencji.
g) prowadzić monitoring postępu uczestników w trakcie odbywania się zajęć celem zapewnienia realizacji założonych w projekcie wskaźników. W przypadku stwierdzenia groźby nie osiągnięcia wymaganego 30% przyrostu kompetencji wśród uczestników, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zmawiającego i wdrożyć wskazane działania naprawcze.
h) dokumentować przeprowadzenia każdego szkolenia z nauczycielami poprzez wpisy do dziennika zajęć i listy obecności.
i) prowadzić nadzór nad wypełnianiem przez nauczycieli na szkoleniach wszelkich ankiet związanych z ewaluacją projektu.
j) gromadzić dokumentację fotograficzną realizowanego zadania.
k) współpracować z personelem, koordynatorem projektu i dyrekcją szkoły.
l) wykonywać inne bieżące zadania niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.
Wykonawca w ramach wyceny swojej usługi zobowiązany jest do ujęcia kosztów wynagrodzenia osoby szkolącej wraz z innymi kosztami niezbędnymi do przeprowadzenia szkoleń oraz koszty materiałów szkoleniowych i materiałów dla przeszkolonych nauczycieli i innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
3.Zamawiający zapewni salę do przeprowadzenia szkoleń wyposażoną w stoliki i krzesełka.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i terminowości pracy prowadzącego szkolenia.

III. MIEJSCE realizacji zmówienia: województwo mazowieckie, powiat kozienicki:
Gmina Grabów nad Pilicą: Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA :
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
-szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe, posiadającą doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń i tworzeniu scenariuszy zajęć , autor innowacyjnych programów zajęć z metody eksperymentu i programowania.
- Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w obsłudze szkół lub placówek oświatowych dające gwarancję należytej i profesjonalnej realizacji zamówienia.
2.Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał a w przypadku szkoleń trwających również wykonuje, co najmniej jedno szkolenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości do 30.000 euro. Wykonawca do oferty powinien dołączyć co najmniej 1 list referencyjny potwierdzający należyte wykonanie usługi szkoleniowej, o której mowa wyżej - załącznik Nr 1.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę określonego w art. 24 ust.1 p.z.p. oraz powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 2 wzór wykazu osób.
7) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także powyższe dokumenty dotyczące tego podmiotu.
V. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
cena brutto– 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów.
VII. Termin składania i adres wysłania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grabów nad Pilicą
26-902 Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51
pokój nr 12 (sekretariat)
do dnia 14.10.2016 r. do godz. 10.00
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
X. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XI. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
XII. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


…………………………………
(podpis)

 

Formularz ofertowy

Wykaz usług

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2016-10-07 09:56:26.
Data wprowadzenia: 2016-10-07 09:56:26
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót