Preview

Zapytanie ofetowe 1/2015


RO.271.1.2015 Grabów nad Pilicą dnia 06.11.2015 roku

Zapytanie ofertowe 1/2015


w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia ofert na dostawę książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” –rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w roku szkolnym 2015/16
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm).
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
Tel. /faks 48 662 70 14
e-mail: grabow@grabow.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek do bibliotek szkolnych w ilości i rodzaju wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.
Termin wykonana zamówienia :
14 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce dostawy:
· Publiczna szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino
ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą
· Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie ul. Wspólna 19
Augustów 26-902 Grabów nad Pilicą
III. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
V. Oferty wypełnione zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
Oferta w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” w Gminie Grabów nad Pilicą – dostawa książek do bibliotek szkolnych, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 23.11.2015 godz. 9:15. Oferty należy złożyć w pok. nr 12 w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą w terminie do dnia 23.11.2015 r. do godz. 9:00.
Do oferty należy załączyć zestawienie cenowe książek wypełnione zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2015 r. o godz. 9:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.
Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: Krystyna Puk tel. 48 662 70 14 w 24.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VI. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
O wynikach postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
VII. Załączniki
- załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,
- załącznik Nr 2 zestawienie książek - Publiczna szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino - załącznik Nr 3 zestawienie książek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie - załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału postępowaniu

............................................
(podpis)

 

Formularz ofertowy

Załacznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Oświadczenie

Protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:52:10.
Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:52:10
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót