Preview

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wymiar etatu:  pełen etat
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul. Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in. sprawy:
1.   Prowadzenie rachunkowości Ośrodka i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
2.   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.   Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych   z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4.   Przygotowanie projektu budżetu przy współpracy z Kierownikiem GOPS.
5.   Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji  zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki (WPS);Urząd Marszałkowski  (ROSP); GUS, ZUS, MRPiPS, itp., a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
6.   Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
7.   Opracowanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych tj.   zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych    i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie  o zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka.
8.   Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo –  księgowych.
9.   Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
10. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka.
11.  Wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i innych.
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad  przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka.
13.  Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych Ośrodka.
14.  Współpraca z bankiem w obsłudze Ośrodka.
15.   Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy.
16.   Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.


Warunki pracy
1.    praca biurowa,
2.    praca na pierwszym piętrze,
3.    praca w systemie jednozmianowym, w wymiarze pełnego etatu,
4.    narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, itp.,
5.    praca przy monitorze ekranowym do 8 godz. dziennie,
6.    bariery architektoniczne - zainstalowany podjazdem dla wózków inwalidzkich,
7.    pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
8.    wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników  samorządowych,
9.    brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

10. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób     niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e :
•    ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
lub


•    ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
lub
•    posiada certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia   ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

lub

·       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,p o z o s t a ł e   w y m a g a n i a   n i e z b ę d n e :
•    posiadanie obywatelstwa polskiego,
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
•    niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo;

•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
•    znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu, dokładność, komunikatywność, odporność na stres;

·       znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e :

·       znajomość  ustawy  o pomocy społecznej,  Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pozostałych  przepisów   wynikających z  zakresu  zadań  stanowiska  pracy ,

·       umiejętność obsługi  komputera (pakiet  biurowy Office) i urządzeń biurowych, programu Księgowość budżetowa i Bestia,

·       umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,

·       bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    kwestionariusz osobowy,
•    CV
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  celów rekrutacji,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•    kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów,  którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy  znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin  składania dokumentów:


Dokumenty można przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą lub złożyć osobiście w  zaklejonej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko ,,Główny księgowy”, w terminie do dnia  12 grudnia 2022r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 2
26-902 Grabów nad PilicąInne informacje:
Oferty, które wpłyną  do Ośrodka po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane.  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Ośrodka.
O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego oraz o terminie  i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.
Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  w BIP Ośrodka.

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2022-12-01 10:14:43.
Data wprowadzenia: 2022-12-01 10:14:43
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót