Preview

Zapytanie ofertowe 4/2016 + wyjaśnienie

RO.271.4.2016 Grabów nad Pilicą dnia 03.10.2016 roku

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi transportowej w Gminie Grabów nad Pilicą” w ramach projektu "Z nurtem wiedzy", nr RPMA.10.01.01-14-3740/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego

I. Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest:
Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel. 48 662 70 14
faks 48 662 70 52
e-mail grabow@grabow.pl

.II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu drogowego uczniów szkół z terenu Gminy Grabów nad Pilicą – uczestników projektu.
Przewóz osób odbywać się będzie w ramach dowozu na zajęcia projektowe oraz odwozu wg harmonogramu- środy i piątki (odwóz), soboty (przywóz i odwóz), w przypadku ferii zimowych i wakacji – po jednym tygodniu (przywóz i odwóz). Długość trasy miesięcznie wynosi około 700km (IX-XII 2016r. – 2800km, I-VIII 2017r. – 5600km). Ilość kilometrów ogółem około 8400 km W miesiącu październiku przewidziano podwójną liczbę kilometrów z uwagi na mniejszą liczbę zajęć we wrześniu i konieczność wyrównania w październiku. Łączna liczba uczniów objętych dowozem – 45.
Trasa przywozu i odwozu: Łękawica- Dziecinów - Lipinki – Cychrowska Wola - Nowy Grabów –Grabów nad Pilicą- Brzozówka - Strzyżyna – Nowa Wola - Zwierzyniec - Koziołek – Paprotnia –Grabowska Wola - Edwardów - Grabów nad Pilicą. Trasa może ulec zmianie.

III. Niezbędne wymagania.
1. Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami transportu, posiadającymi ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Zabronione jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym z ruchu, kradzionym lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym.
2. Od kierowców autobusów wymagany jest profesjonalizm oraz dobra znajomość tras.
3. Wymagane jest aby wejście i wyjście pasażerów do i z pojazdu odbywało się
w bezpiecznych miejscach.
4. Wykonawca każdorazowo zapewni opiekunów grupy.
5. Po przeprowadzeniu usługi w każdym miesiącu zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku za usługę.
6. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. .
7. Wykonawca powinien wskazać w ofercie cenę brutto za 1 godzinę przewozu oraz za całość zamówienia.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w sposób określony powyżej winno pokrywać wszelkie koszty jakie wiążą się z wykonywaniem zamówienia.
9. W każdym pojeździe winna znajdować się w pełni wyposażona aktualna apteczka (w tym w środki dla osób z chorobą lokomocyjną) gaśnice p.poż. z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w miejscach widocznych.
10. Zlecający zastrzega możliwość wezwania przed każdym przejazdem i w jego trakcie odpowiednich funkcjonariuszy celem skontrolowania stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.
11. Oznakowanie autokarów poprzez umieszczenie logotypów unijnych w widocznym miejscu, które zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.


III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

60.17.20.00-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą


IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w poniższych terminach:
od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2017 roku


V. Zakres wykluczenia w zapytaniu ofertowym

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt VI ppkt 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 1 powinien spełniać każdy z tych podmiotów oddzielnie.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.


VI. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Wraz z wypełnioną ofertą, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy również załączyć:
1) Kopie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodne z obowiązującym prawem.
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – zał. Nr 1 do oferty wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
3) Wykaz pojazdów, które będą użytkowane w wykonywaniu zamówienia – zał. Nr 2 do oferty - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
W wykazie należy podać markę i model autobusów, nr. rejestracyjne, rok produkcji autobusu oraz liczbę osób które można w nim przewozić - zgodną z wpisaną do dowodu rejestracyjnego, wyposażenie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru przedstawionego
w załączniku nr 2;
4) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 3
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także powyższe dokumenty dotyczące tego podmiotu.
5) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 4
5) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.


VII. Miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą, w terminie do dn. 07.10.2016 roku, do godz. 1000.
2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
3. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, faksu, adresem e-mail z dopiskiem „OFERTA na świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu „Z nurtem wiedzy” w Gminie Grabów nad Pilicą”
4. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.


VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca określi cenę wg następujących zasad:
1. Cena ofertowa (z właściwym podatkiem VAT), określona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny (brutto) za 1 godzinę oraz całości zamówienia.
3. W formularzu oferty należy wskazać zastosowaną stawkę podatku VAT.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
5. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
7. Nie będą również prowadzone żadne negocjacje z Wykonawcami.
8. Faktura powinna być wystawiana za każdy miesiąc wraz z protokołem odbioru usługi, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

IX. Kryteria oraz zasady oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Cena oferty - 100 % (1% = 1 pkt)

Za zaoferowaną cenę, wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali Wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

Najniższa cena oferowana
-------------------------------- x 100%
Cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca wykluczeniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.


X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (lub imię i nazwisko), siedzibę (lub adres zamieszkania) Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana Wykonawcy w możliwie najszybszym terminie.


XI. Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na nr/adres wskazany w formularzu oferty Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

ZATWIERDZAM:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wykaz pojazdów

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie zapytania ofertowego

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2016-10-03 13:38:38 | Data modyfikacji: 2016-10-05 10:35:29.
Data wprowadzenia: 2016-10-03 13:38:38
Data modyfikacji: 2016-10-05 10:35:29
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót