Preview

Zapytanie ofertowe Nr 3/2016

Grabów nad Pilicą 28.09.2016 rok

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi „Prowadzenie zajęć z robotyki, półkolonii Szalony Naukowiec i festiwalu nauki w Gminie Grabów nad Pilicą” w ramach projek-tu "Z nurtem wiedzy", nr RPMA.10.01.01-14-3740/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Re-gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY: Grabów nad Pilicą

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamó-wień: CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne, szkoleniowe i CPV 80000000-5 Usługi szkolnictwa pod-stawowego, 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych


OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wyszczególnionych poniżej zajęć na terenie gminy Grabów nad Pilicą, województwo mazowieckie.
2. Celem zajęć jest stworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych, rozwój zainteresowań i zwiększenie zainteresowania naukami technicznymi i przyrodniczymi. Pod-czas zajęć projektowych odchodzimy od schematu „tablicy i kredy” wykorzystując ciekawe pomoce dydaktyczne i sprzęt.
3. Zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i form w oparciu o me-todę eksperymentu, działania praktyczne, warsztaty, konstruowanie i programowanie robo-tów oraz pracę w grupie, z wykorzystywaniem nowoczesnych środków przekazu oraz TIK.
4. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynno-ści:
a) przygotować program zajęć ukierunkowany na realizację celu głównego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z eksperymen-tów i robotyki, związanych z rozwojem kompetencji kluczowych.
b) zapewnić sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć zgodnie z przy-gotowanym programem.
c) przeprowadzić zajęcia dydaktyczne rozwijające kompetencje, zgodnie z potrzebami edu-kacyjnymi uczniów z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu uczenia się uczestników, według ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu. Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 45 min.
d) opracować formularze kompetencji i przeprowadzić ocenę poziomu kompetencji wśród uczestników. Ocena przeprowadzana jest w celu określenia przyrostu wiedzy i nabycia kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem - na początku i na końcu realizacji zajęć. Nabycie kompetencji przez uczestnika oznacza ich przyrost o 30% określony na podstawie porównania wyników pomiędzy początkowym a końcowym formularzem kompetencji.
e) prowadzić monitoring postępu uczestników w trakcie odbywania się zajęć celem zapew-nienia realizacji założonych w projekcie wskaźników. W przypadku stwierdzenia groźby nie osiągnięcia wymaganego 30% przyrostu kompetencji wśród uczestników, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zmawiającego i wdrożyć wskazane działania na-prawcze.
f) dokumentować przeprowadzenia każdego zajęcia z uczniami poprzez wpisy do dziennika zajęć i listy obecności.
g) prowadzić nadzór nad wypełnianiem przez uczniów na zajęciach wszelkich ankiet związa-nych z ewaluacją projektu.
h) gromadzić dokumentację fotograficzną realizowanego zadania.
i) współpracować z personelem projektu i dyrekcją szkoły.
j) opiekować się dziećmi w czasie prowadzonych zajęć.
k) wykonywać inne bieżące zadania niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 1:
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z ROBOTYKI pt. „ROBO-Lab” zgodnie z tabelą nr 1.:
1. Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów fizyką, informatyką i programowaniem oraz rozwój:
a) kompetencji kluczowych – informatycznych, naukowo-technicznych, matematycznych, uczenia się;
b) kompetencji cyfrowych;
c) umiejętności pracy w zespole, kreatywnego myślenia i innowacyjności.
2. Uczestnicy pracując w parach, na każdych zajęciach, konstruują robota przy użyciu zestawu kloc-ków, programują go do wykonywania określonych czynności. Program zajęć powinien być dosto-sowany do poziomu edukacyjnego/wieku uczestników.
3. Każdy uczestnik otrzyma materiały dla ucznia, zawierające instrukcje budowy i programowania danego robota.
4. Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wiedzę techniczną i doświadczenie w pracy z młodzieżą.
5. Sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zapewnia Wykonawca:
- sprzęt: 6 zestawów do robotyki Lego WeDo/Lego Mindstorms oraz oprogramowania dla 6 lap-topów, mat edukacyjnych, dodatkowych klocków na grupę,
- materiały: instrukcje budowy robotów, instrukcja programowania robotów, dodatkowe mate-riały poszerzające wiedzę uczniów.
6. Zamawiający zapewni salę do zajęć wyposażoną w meble szkolne – stoły i krzesła.

Tabela nr 1:
Lp. Nazwa szkoły Ilość uczestników Ilość godzin lekcyjnych
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 30h, razem 120h
2. Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Pilicą 6 grup x 6 osób, razem 36 osób 6 grup x 30h, razem 180h
3. Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 30h, razem 60h


WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 2
Przeprowadzenie półkolonii z EKSPERYMENTÓW pt. „Półkolonie SZALONY NAUKOWIEC” zgodnie z tabelą nr 2.:
1. Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi i technicznymi oraz rozwój:
a) kompetencji kluczowych – naukowo-technicznych oraz uczenia się;
b) umiejętności pracy w zespole, kreatywnego myślenia i innowacyjności.
2. Uczestnicy, na każdych zajęciach, wykonują samodzielnie doświadczenia czy maszyny proste, zgłębiając jednocześnie wiedzę z nauk przyrodniczych oraz technicznych. Program zajęć powinien być dostosowany do poziomu edukacyjnego/wieku uczestników.
3. Każdy uczestnik otrzyma materiały dla ucznia, zawierające opis doświadczeń/działań, które sa-modzielnie przeprowadza na zajęciach.
4. Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wiedzę techniczną i doświadczenie w pracy z młodzieżą.
5. Wykonawca zapewnia:
- materiały zużywalne do przeprowadzenia eksperymentów (odczynniki, materiały papiernicze, środki czystości, zużywalny sprzęt laboratoryjny, drewno, elementy elektroniczne), uczniowie zabierają wykonane konstrukcje,
- skrypt dla ucznia - opisy doświadczeń, ciekawostki dotyczące eksperymentów, dostosowane do poziomu uczniów,
- wyżywienie dla uczestników półkolonii(obiad +napoje+owoce)..
6. Zamawiający zapewni salę do zajęć wyposażoną w meble szkolne – stoły i krzesła.

Lp. Nazwa szkoły Ilość uczestników Ilość godzin lekcyjnych
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie 2 grupy x 6 osób, razem 12 osób 2 grupy x 45h, razem 90h
2. Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Pilicą 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 45h, razem 180h
3. Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą 4 grupy x 6 osób, razem 24 osoby 4 grupy x 45h, razem 180h

WYMAGANIA OGÓLNE DLA CZĘŚCI 3
Przeprowadzenie festiwalu nauki
1. Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi i technicznymi oraz rozwój:
a) kompetencji kluczowych – naukowo-technicznych oraz uczenia się;
b) umiejętności pracy w zespole, kreatywnego myślenia i innowacyjności.
2. Atrakcje muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających wiedzę techniczną i doświadczenie w pracy z młodzieżą.
3. Wykonawca zapewnia:
a. pokazy z ciekłym azotem
b. pokazy chemiczne
c. pokazy z suchym lodem
d. wystawę zabawek fizycznych
e. energetyczną wystawę interaktywną - rowery do wytwarzania prądu, wyścigi samo-chodów zasilanych siłą mięśni, działanie prądnicy
f. nowe technologie - druk3D, sterowanie ruchu piłki za pomocą fal mózgowych, biome-tria, sterownie komputerem przy pomocy owoców
g. pokaz robotów - roboty mobilne, humanoidalne, edukacyjne, robotami lego, zawody puck collect, terenowe, roboowady,
h. warsztaty: magicznych mikstur/baniek mydlanych/elektryczności
4. Zamawiający zapewni sale do przeprowadzenia festiwalu nauki.

III. MIEJSCE realizacji zmówienia: województwo mazowieckie, powiat kozienicki:
1. Gmina Grabów nad Pilicą: Szkoła Podstawowa w Augustowie, Szkoła Podstawowa w Gra-bowie nad Pilicą, Gimnazjum w Grabowie nad Pilicą.
IV. TERMIN realizacji zamówienia:
1. Część nr 1: 01.10.2016 r. – 30.06.2017 r.
2. Część nr 2: 01.07.2017 r. – 31.08.2017 r.
3. Część nr 3: 01.06.2017 r. – 31.06.2017 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazanie łącznego wykształcenia i doświadczenia personelu realizującego usługę:
a) Dotyczy oferty częściowej 1:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi wiedzę z przedmiotów technicznych/przyrodniczych.
b) Dotyczy oferty częściowej 2:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi wiedzę z przedmiotów technicznych/przyrodniczych oraz uprawnienia kierownika wypoczynku ko-lonijnego (min. 1 osoba).
c) Dotyczy oferty częściowej 3:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi wiedzę z przedmiotów technicznych/przyrodniczych.

2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty załączy wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i terminowości pracy prowadzących zajęcia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówie-nie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobo-wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do rea-lizacji których te zdolności są wymagane.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) określonego w art. 24 ust.1 p.z.p.
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych.
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty:
-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 1 wzór wykazu osób.
2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 2
3.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 3
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także po-wyższe dokumenty dotyczące tego podmiotu.
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Kryteria oceny
a) Cena usługi – 80%, maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 80 pkt.
Określenie liczby punktów jaką dany Wykonawca uzyska za ten element oceny przepro-wadzone zostanie wg następującego wzoru:

Liczba punktów= Najniższa cena w postępo-waniu x 80
Cena Wykonawcy

b) Doświadczenie – 20%, maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 20 pkt.
Dotyczy oferty częściowej 1:
Kryterium doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dotyczącego liczby godzin, w trakcie których wykonawca realizował zajęcia z robotyki w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, gdzie 1h rozumiana jest jako 45 min. Kryterium punktowane będzie następująco:
- 0 – 200h – 0 pkt
- 201 – 400h – 5 pkt
- 401 – 600h – 10 pkt
- 601 – 800h – 15 pkt
- 801 i więcej h – 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 20 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wezwanie Zamawiającego.

Dotyczy oferty częściowej 2:
Kryterium doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dotyczącego liczby godzin półkolonii eksperymentalnych, którewykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, gdzie 1h rozumiana jest jako 45 min. Kryterium punktowane będzie następująco:
- 0 – 200h – 0 pkt
- 201 – 400h – 5 pkt
- 401 – 600h – 10 pkt
- 601 – 800h – 15 pkt
- 801 i więcej h – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 20 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wezwanie Zamawiającego.

Dotyczy oferty częściowej 3:
Kryterium doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę dotyczącego liczby festiwali nauki (o wartości powyżej 5 000,00zł), które wy-konawca realizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Kryterium punktowane będzie następująco:
- 0 – 1 – 0 pkt
- 2 – 5 pkt
- 3 – 10 pkt
- 4 – 15 pkt
- 5 – 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 20 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wezwanie Zamawiającego.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

IX. Termin składania i adres wysłania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grabów nad Pilicą
26-902 Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51
pokój nr 12 (sekretariat)
do dnia 07.10.2016 r. do godz. 10.00
X. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
XIV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 


………………………………………
(podpis)

 

 

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2016-09-29 08:13:30 | Data modyfikacji: 2016-09-29 08:14:03.
Data wprowadzenia: 2016-09-29 08:13:30
Data modyfikacji: 2016-09-29 08:14:03
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót