Tablica ogłoszeń

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
OGŁASZA
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą, położonej w miejscowości Lipinki gmina Grabów nad Pilicą, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr RA1K/00063618/2. Forma sprzedaży – własność.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość rolna położona w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola Lipinki,oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha, łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1931 ha, cena wywoławcza 35.000,00 zł netto, wadium wynosi 4.000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT. Grunty orne klasa : IVb, V, VI, Lzr.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2020r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą sala konferencyjna.
Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz nie wydano decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy.
Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U z 2019r. poz. 1362 z późn. zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U z 2018 poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 04.07.2019r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą w Banku Spółdzielczym Oddział Grabów nad Pilicą
nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150, do dnia 13.01.2020r. włącznie.
Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami nabycia nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium.
Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu, sala konferencyjna, w godz. 9:30-9:50
- dowód wniesienia wadium,
- dokument tożsamości,
- osoby prawne ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz z warunkami
i regulaminem przetargu.
W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego współmałżonka poświadczonym notarialnie, na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie na nabycie w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U z 2017r., poz. 2278).
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Organizator może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów ( wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy).
Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem przepisów art. 38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą,ul.K.Pułaskiego 51,pok.nr 2 tel. 48 662 70 14 w.28. Ogłoszenie i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, w godzinach pracy Urzędu Gminy 7oo-15oo.


Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
/_/ inż.Euzebiusz Strzelczyk

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:28:40.
Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:28:40
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót