Tablica ogłoszeń

ZARZĄDZENIE NR 62.2019 

ZARZĄDZENIE NR 62.2019
WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 15 listopada 2018 roku.


w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 roku.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506), oraz § 4 uchwały nr 22.154.2017 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 31.08.2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.”
2. Projekt „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.” Stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy wójta - Pani Annie Plesiewicz-Trzeciak.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 62.2019
Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 15.11.2019r


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ


Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.”

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach pozarządowych, rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. CEL KONSULTACJI: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 roku.”

II.PRZEDMIOT KONSULTACJI: projekt „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.”

III. TERMIN KONSULTACJI: 27.11.2018 godz. 7:30 lokalizacja: CYBERIA, ul. K. Pułaskiego 51A, 26-902 Grabów nad Pilicą

IV. FORMA KONSULTACJI: otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na którym przedstawiony jest projekt aktu prawa. Podczas spotkania przyjmowane będą uwagi do projektu z uzasadnioną zmianą oraz uzasadnione propozycje ogóle dot. merytorycznej treści projektu.

V.OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI: Zastępca Wójta Anna Plesiewicz-Trzeciak

VI. W celu potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.

VII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Grabów nad Pilicą w formie uzasadnienia do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą

VIII. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

VIX. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a więc nie są wiążące dla organów samorządu terytorialnego.

 

Pliki do pobrania:

 

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ NA 2020 ROK

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:51:53.
Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:51:53
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót