Zmiana imienia i nazwiska
Zmiana imienia i nazwiska

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25

Wymagane dokumenty
• wniosek,
• odpis zupełny aktu urodzenia),
• odpis zupełny aktu małżeństwa
• odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
• inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska,
• oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (chyba, że rodzic ten nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo pozbawiony jest władzy rodzicielskiej) albo zgoda sądu opiekuńczego na zmianę imienia lub nazwiska dziecka,
• oświadczenie dziecka o zgodzie na zmianę imienia lub nazwiska (jeżeli jest objęte wnioskiem i ukończyło 13 lat),
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

Opłaty
Za wydaną decyzję o zmianie imienia lub nazwiska – opłata skarbowa w wysokości 37,00 zł.


Termin załatwienia
W miarę możliwości niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Zainteresowanym osobom przysługuje odwołanie do Wojewody w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji odmawiającej wydania odpisu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą.

Uwagi
- o zmianę imienia i nazwiska mogą ubiegać się:
• obywatele polscy
• cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego
• cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, jeżeli istnieją szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do kierownika stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, lub ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy
- osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
- dopuszcza się „listowne” złożenie wniosku w formie pisemnej, pod warunkiem notarialnego stwierdzenia własnoręczności podpisu wnioskodawcy

Treść
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów oraz ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje dokonana zmiana w aktach.
 wniosek o zmianę imienia i nazwiskadoc

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:33:49.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:33:49
Opublikowane przez: Artur Bogumil