Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
________________________________________

Jakie dokumenty:
• podanie,
• odpis zupełny aktu urodzenia ,
• postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców małoletnich (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich),
• dowody osobiste rodziców (do wglądu).
Podstawa prawna:
1. Art. 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
2. Art. 43 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Oświadczenie to można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się do protokołu.

Opłaty skarbowe:
Brak. Załącznik cz. I kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:31:32.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:31:32
Opublikowane przez: Artur Bogumil