Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu
cywilnego
Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
________________________________________


Jakie dokumenty:
• wniosek,
• zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
• posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby (osób), której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście i Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
Podstawa prawna:
Art. 34 lub 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25
Termin i sposób załatwienia sprawy:
W miarę możliwości niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty skarbowe:
• decyzja dotycząca ustalenia lub odtworzenia treści aktu stanu cywilnego - 39 zł.
Załącznik cz. I pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

WNIOSEK O USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU MAŁŻEŃSTWA

WNIOSEK O USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU URODZENIA

WNIOSEK O USTALENIE, ODTWORZENIE TREŚCI AKTU ZGONU

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:29:38 | Data modyfikacji: 2013-05-21 14:30:46.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:29:38
Data modyfikacji: 2013-05-21 14:30:46
Opublikowane przez: Artur Bogumil