Przyjęcie oświadczenia w sprawie powrotu do
nazwiska noszonego przed zawarciem związku
małżeńskiego
Przyjęcie oświadczenia w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
________________________________________

Jakie dokumenty:
• podanie,
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
• dowód osobisty składającego oświadczenie (do wglądu).

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Opłaty skarbowe:
Protokół z przyjęcia oświadczenia w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - 11 zł.
Załącznik cz. I pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.

 Podanie o przyjęcie oświadczenia w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:26:12.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:26:12
Opublikowane przez: Artur Bogumil