Wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
Wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
________________________________________

Jakie dokumenty:
• podanie,
• dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania odpisu (do wglądu).

Podstawa prawna:
Art. 79-83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. W celu otrzymania odpisu z ksiąg stanu cywilnego należy zgłosić się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zdarzenia i wnieść podanie o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Wydanie żądanego odpisu z ksiąg stanu cywilnego.

Opłaty skarbowe:
• odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,
• odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,
• zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł,
• od pozostałych zaświadczeń - 26 zł.

Załącznik cz. I i II ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:
Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Dodatkowo odpisy wydaje się na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i przemawia za tym interes społeczny.

Pliki do pobrania:

Podanie o wiele odpisów

Podanie o wydani odpisu aktu małżeństwa

Podanie o wydani odpisu aktu małżeństwa

Podanie o wydani odpisu aktu zgonu

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:23:35 | Data modyfikacji: 2013-05-21 14:24:58.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:23:35
Data modyfikacji: 2013-05-21 14:24:58
Opublikowane przez: Artur Bogumil