Sporządzenie aktu zgonu
Sporządzenie aktu zgonu
________________________________________

Jakie dokumenty:
• karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
• dowód osobisty osoby zmarłej,
• książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 lat),
• dowód osobisty współmałżonka (do wglądu),
• dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).
Podstawa prawna:
Art. 64-69, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Zgłoszenia zgonu należy dokonać w miejscu zdarzenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Zgon osoby zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia najpóźniej ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin rozpoczyna się od dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy powodem zgonu była choroba zakaźna, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu do 24 godzin od daty stwierdzenia zgonu.
Wydanie 3 egzemplarzy skróconych odpisów aktu zgonu i karty zgonu celem pochowania zwłok.

Opłaty skarbowe:
Brak. Załącznik cz. I kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Zgon, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Wniosek składa się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgon, który nastąpił za granicą i został zarejestrowany w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego, może zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:
• oryginału zagranicznego odpisu aktu zgonu,
• tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
• dowodu osobistego (do wglądu),
• wniosku (złożonego osobiście przez osobę, której akt dotyczy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą lub w polskim konsulacie, ewentualnie podania złożonego przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Grabów nad Pilicą.

Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł.

Akt zgonu, który został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
Decyzje w wyżej wymienionych przypadkach wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 WNIOSEK O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU ZGONU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:22:27.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:22:27
Opublikowane przez: Artur Bogumil