Sporządzenie aktu urodzenia
Sporządzenie aktu urodzenia
________________________________________


Jakie dokumenty:
W sytuacji gdy dziecko pochodzi z małżeństwa:
• dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu małżeństwa .
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji:
• dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest wdową:
• dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu małżeństwa,
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest panną:
• dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu urodzenia matki
W przypadku, gdy dziecko pozamałżeńskie ma być uznane przez ojca rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z w/w dokumentami.

Podstawa prawna:
Art. 38-42, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w miejscu zdarzenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 14 dni od daty urodzenia, w przypadku dziecka urodzonego martwo w ciągu 3 dni.
Wydanie 3 egzemplarzy skróconych odpisów aktu urodzenia.
Opłaty skarbowe:
Brak. Załącznik cz. I kol. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Akt urodzenia sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. W tym przypadku należy przedłożyć:
• oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia,
• tłumaczenie oryginału dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
• wniosek (złożony osobiście przez osobę, której akt dotyczy lub przez jedno z rodziców dziecka w USC Grabowie nad Pilicą lub w polskim konsulacie, ewentualnie podanie złożone przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Grabów nad Pilicą.

Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł

Ponadto osoby nieposiadające aktu urodzenia w związku z zaginięciem lub zniszczeniem ksiąg stanu cywilnego oraz z trudnościami z jego otrzymaniem mogą wystąpić o odtworzenie jego treści do urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.


 WNIOSEK O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:21:06.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:21:06
Opublikowane przez: Artur Bogumil