Sporządzenie aktu małżeństwa
Sporządzenie aktu małżeństwa
________________________________________

Jakie dokumenty:

Do ślubu cywilnego oraz do ślubu wyznaniowego:
Panna, kawaler:
• odpis skrócony aktu urodzenia
• dowód osobisty (do wglądu)
Osoby rozwiedzione:
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• dowód osobisty (do wglądu)
Wdowa, wdowiec:
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka
• dowód osobisty (do wglądu)
Gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
• dowód ustania poprzedniego małżeństwa (dla osób rozwiedzionych lub wdowców) wraz
z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
• dowody tożsamości: paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych (do wglądu).

Podstawa prawna:
1. Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

2. Art. 53-62, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
3. Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków - w przypadku ślubu wyznaniowego.

W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca, od dnia, w którym osoby mające je zawrzeć, złożyły przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
W obu przypadkach wymagana jest obecność obojga przyszłych małżonków.

Opłaty skarbowe:
Akt małżeństwa - 84 zł.
Załącznik cz. I pkt. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje:
1. Akt małżeństwa zawarty za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:
• oryginału zagranicznego odpisu aktu małżeństwa,
• tłumaczenia oryginału dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
• dowodu osobistego (do wglądu),
• wniosku (złożonego osobiście przez osobę, której akt dotyczy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą lub w polskim konsulacie, ewentualnie podania złożonego przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Grabów nad Pilicą.
Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł
2. W celu zawarcia małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie, o którym mowa, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:
• - podanie
panna, kawaler:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• dowód osobisty (do wglądu),
osoby rozwiedzione:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
• dowód osobisty (do wglądu),
wdowa, wdowiec:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• odpisy skrócone aktu zgonu małżonka,
• dowód osobisty (do wglądu).
Wymagana jest obecność osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Opłaty skarbowe - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju - 38 zł

Pliki do pobrania:

PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ

WNIOSEK O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:18:00 | Data modyfikacji: 2013-05-21 14:19:36.

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
Data wprowadzenia: 2013-05-21 14:18:00
Data modyfikacji: 2013-05-21 14:19:36
Opublikowane przez: Artur Bogumil