Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz
1. Oświadczenie o wieku drzewostanu albo plan urządzenia lasu - w przypadku ubiegania się o zwolnienie w podatku leśnym

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Pułaskiego 51


Termin Załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - patrz punkt IX wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy  
tel. 048 662 70 14 wew. 27

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o lasach ( Dz.U. Nr 200, poz.  1682 )

Uwagi

C. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn.03.07.2012, poz. 749 )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 66 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, lub kasie Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:21:40 | Data modyfikacji: 2012-12-17 10:09:10.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:21:40
Data modyfikacji: 2012-12-17 10:09:10
Opublikowane przez: Artur Bogumil