Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy i złożyć informację w sprawie podatku leśnego

 
Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Pułaskiego 51.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o lasach ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami )

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012, poz. 749 )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
¨ Odroczenie jest zwolnione z opłaty
B. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012, poz. 749 )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej ) lub w kasie Urzędu, ul. Pułaskiego 51.

 

 Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:06:50 | Data modyfikacji: 2012-12-17 09:57:36.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 11:06:50
Data modyfikacji: 2012-12-17 09:57:36
Opublikowane przez: Artur Bogumil