Podatek rolny od osób prawnych

 

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują )

Opłaty:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą - ul. Pułaskiego 51


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U.  Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami )


Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn.03.07.2012 poz. 749 )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.
D. Podatek rolny można umorzyć. ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj. Dz.U. z dn.03.07.2012 poz. 749)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami )
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania
G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu, ul. Pułaskiego 51.

 

Pliki do pobrania:

 

 Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:24:42 | Data modyfikacji: 2012-12-17 09:53:28.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 10:24:42
Data modyfikacji: 2012-12-17 09:53:28
Opublikowane przez: Artur Bogumil