Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy i złożyć informacje w sprawie podatku rolnego:
1. Podanie o ulgę

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej


Miejsce złożenia dokumentów:
 Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Pułaskiego 51


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
,
tel. 048 662-70-14 wew. 27

Podstawa prawna:
¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz.969 z późn. zmianami ) ¨


Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012 poz.749)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.
¨ Odroczenie jest zwolnione z opłaty
¨ C. Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012 poz.749 )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej ) lub w kasie Urzędu, ul. Pułaskiego 51.

 Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 09:29:09 | Data modyfikacji: 2012-12-17 09:47:51.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 09:29:09
Data modyfikacji: 2012-12-17 09:47:51
Opublikowane przez: Artur Bogumil