Podatek od środków transportu

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają zgodnie z art. 8 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami )

  • samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej  niż 12 ton,
  • ciągniki siodłowe i balastowe,
  • przyczepy i naczepy,
  • autobusy,

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).

Właściciele środków transportowych są obowiązani
składać w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklarację  DT-1 na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających  powstanie tego obowiązku.

odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Wymagane dokumenty:

        1.Umowę kupna - sprzedaży (kserokopia)
           2. Dowód rejestracyjny - do okazania lub kserokopia dowodu rejestracyjnego

        Miejsce złożenia dokumentów:

         Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Pułaskiego 51


 Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Urzędu Gminy.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).

·  Uchwała Nr 11.62.2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.  

Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek,
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. 2012 z dn.03,07,2012 poz. 749)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. 2012 z dn.03,07,2012 poz. 749)

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 1 pkt 1 §  3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. 2012 z dn.03,07,2012 poz. 749), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1lutego a przed dniem 1 września podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
II rata do dnia 15 września danego roku
Jeżeli obowiązek powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia  powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych

Załącznik DT-1A

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 09:18:30 | Data modyfikacji: 2012-12-17 10:16:01.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 09:18:30
Data modyfikacji: 2012-12-17 10:16:01
Opublikowane przez: Artur Bogumil