Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
 Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Pułaskiego 51


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2010r, Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami )

·  Uchwała Nr XI.61.2011 w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości.


A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a §1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 3.07.2012 poz. 749)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Pułaskiego 51.

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a par 1pkt 3 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 3.07.2012 poz. 749)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w Urzędzie po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą.

 

Pliki do pobrania:

 

 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 08:45:58 | Data modyfikacji: 2012-12-17 09:26:15.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 08:45:58
Data modyfikacji: 2012-12-17 09:26:15
Opublikowane przez: Artur Bogumil