Podatek od nieruchomości od osób fizycznychWymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy i złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości


Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą – ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53  za pośrednictwem Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.


Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27


Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2010r.Nr 95, poz.613 z późn. zmianami ) 

·  Uchwała Nr 11.61.2011 w sprawie uchwalenia stawek w podatku od nieruchomości.


Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012 poz.749).

Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składa się w Urzędzie przed terminem płatności podatku.
¨ B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a par. 1 pkt 3 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012 poz.749)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w Urzędzie po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą lub  na konto Urzędu Gminy.

 Pliki do pobrania:

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-07-16 08:29:51 | Data modyfikacji: 2012-12-17 09:49:48.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
Data wprowadzenia: 2008-07-16 08:29:51
Data modyfikacji: 2012-12-17 09:49:48
Opublikowane przez: Artur Bogumil