bip.grabow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grabow.pl
Tablica ogłoszeń strona główna 

Tablica ogłoszeń
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą, położonej w miejscowości Lipinki gmina Grabów nad Pilicą, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr RA1K/00063618/2. Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość rolna położona w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola Lipinki,oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha, łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1931 ha, cena wywoławcza 65.000,00 zł netto, wadium wynosi 7.000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT. Grunty orne klasa : IVb, V, VI, Lzr.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2019r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą sala konferencyjna.
Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz nie wydano decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy.
Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U z 2019r. poz. 1362 z późn. zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U z 2018 poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 04.07.2019r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą w Banku Spółdzielczym Oddział Grabów nad Pilicą
nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150, do dnia 04.11.2019r. włącznie.
Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami nabycia nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium.
Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu, sala konferencyjna, w godz. 9:30-9:50
- dowód wniesienia wadium,
- dokument tożsamości,
- osoby prawne ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz z warunkami
i regulaminem przetargu.
W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego współmałżonka poświadczonym notarialnie, na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie na nabycie w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U z 2017r., poz. 2278).
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Organizator może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów ( wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy).
Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem przepisów art. 38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą,ul.K.Pułaskiego 51,pok.nr 2 tel. 48 662 70 14 w.28. Ogłoszenie i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, w godzinach pracy Urzędu Gminy 7oo-15oo.


z up. Wójta
/-/ mgr Anna Plesiewicz-Trzeciak
ZASTĘPCA WÓJTA

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:59:29.
Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:59:29
Opublikowane przez: Artur Bogumil

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grabow.pl