bip.grabow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grabow.pl
Tablica ogłoszeń strona główna 

Tablica ogłoszeń
Konkurs na stanowisko Kierownika SPOZO 

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

ogłasza konkurs

na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą.


I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 2
26-902 Grabów nad Pilicą

II. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grabowie nad Pilicą

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. wykształcenie wyższe;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
Kierownika, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:
a) posiadania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP oraz specjalizacji umożliwiającej świadczenie pracy lekarza POZ;
b) znajomości przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
c) znajomości przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1510);
d) znajomości przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318);
e) znajomosci przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
f) znajomości przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579);
g) znajomości przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
h) znajomości przepisów zawartych w aktach wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt b) – g).
3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (m.in. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, wyciąg KRS lub CEIDG) oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
4. inne dokumenty, w tym szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą iż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8. koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą, sporządzona w formie pisemnej;
9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
1. Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, pok. nr 12 – Sekretariat do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, w terminie do dnia 5 pażdziernika 2018r.
2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą”.
VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nie przekroczy 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilica ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia kandydatur i wyłonienia kandydata.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ Grabów nad Pilicą.

VII. Udostępnienie materiałów informacyjnych.
1. Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą, udostępniane będą w pok. nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą 26-902 Grabów nad Pilicą w godzinach 7:00 – 15:00 po uprzednim kontakcie tel. pod nr 48 662 70 14.
2. Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową dnia 14.08.2018 roku jest dostępny na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl
VIII. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych:
Osobiste udzielanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Grabowie nad Pilicą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w pełnym wymiarze pracy.
Zarządzanie SPZOZ w Grabowie nad Pilicą oraz administrowanie lokalami mieszkalnymi.
Preferowana umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.
Wysokość wynagrodzenia łącznie ok. 20 tyś złotych brutto + nagroda roczna.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2019r.
Możliwość zamieszkania.
Wybrany kandydat zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty przyjęcia powiadomienia o wynikach konkursu pisemnie potwierdzić podjęcie pracy. Brak potwierdzenia podjęcia pracy we wskazanym wyżej terminie zostanie uznany za równoznaczny z rezygnacją.

 

Wójt

/-/ inż. Euzebiusz Strzelczyk

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin konkursu

Uchwała Nr 3

ZARZĄDZENIE NR 59.2018

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:16:24 | Data modyfikacji: 2018-09-17 16:53:08.
Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:16:24
Data modyfikacji: 2018-09-17 16:53:08
Opublikowane przez: Artur Bogumil

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grabow.pl