bip.grabow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grabow.pl
Oświata strona główna 
Nabór na wolne stanowisko I
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie

ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. płacowych i kadrowych

Forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę, pełny etat (2/3 w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą i 1/3 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Augustowie).
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą

Wymagania niezbędne:
· wykształcenie wyższe, kierunki preferowane: ekonomia , administracja , staż pracy 2 lata
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
· brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
Wymagania pożądane:
· doświadczenie na podobnym stanowisku,
· znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa oświatowego,
· umiejętności organizacyjne
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
· kompletowanie dokumentów i sporządzanie list płac,
· dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , Urzędem Skarbowym,
· sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
· sporządzanie sprawozdań finansowych,
· sporządzanie dokumentacji w związku z przejściem na emeryturę,
· inne czynności administracyjne.
Wymagane dokumenty:
· życiorys (CV) i list motywacyjny
· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje i umiejętności
· oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oferty należy składać do 12.01.2009 r. (decyduje data wpływu) do godziny
14 00 w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą tel. 0.48 662-70-27 e-mail: spgrab@op.pl Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bipgrabow.pl w zakładce oświata
Dokumenty złożone po 12.01.2009 roku. nie będą rozpatrywane.
Data umieszczenia ogłoszenia: 22.12.2008r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2008-12-22 10:10:07 | Data modyfikacji: 2009-01-19 14:03:32.
Data wprowadzenia: 2008-12-22 10:10:07
Data modyfikacji: 2009-01-19 14:03:32
Opublikowane przez: Krystyna Puk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grabow.pl