bip.grabow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grabow.pl
Oświata strona główna 
STYPENDIA SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2008/2009
STYPENDIA SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2008/2009


Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od 1 września br. w następujących miejscach
· na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą bip.grabow.pl
· w każdej szkole
· w sekretariacie: Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą przy ulicy Parkowej 4 i Publicznej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie przy ul. Wspólnej 19

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów: do 15 września 2008r.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2008r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą przy ulicy Parkowej 4 i Publicznej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie przy ul. Wspólnej 19

Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadajacych uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 351 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
Stypendium nie przysługuje:
· uczniom klas zerowych
· uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Grabów nad Pilicą

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280,00 zł w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - 1152,00 zł w roku szkolnym.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia/słuchacza
3. dyrektora szkołyStypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny - netto za miesiąc sierpień:
· osoby pracujące- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zał. nr 1 do wniosku),
· osoby bezrobotne- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o fakcie zarejestrowania i pobierania lub nie zasiłku dla bezrobotnych,
· wszyscy – decyzja/ zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych zasiłkach, dodatku mieszkaniowym i świadczeniach rodzinnych itp., w tym zaliczka alimentacyjna. Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów),
· decyzja z ZUS lub KRUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
· pobierający inne stypendia- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranego świadczenia,
· posiadający gospodarstwo rolne- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.),
· osoby pobierające zasądzone alimenty od ojca dziecka - decyzję sądu z wysokością zasądzonych
i pobieranych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym) /lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
· osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia oświadczenie o dochodzie pod odpowiedzialnością karną,
· osoby utrzymujące się z pracy dorywczej zobowiązane są do przedstawienia oświadczenie o dochodzie pod odpowiedzialnością karną,
oraz inne dokumenty:
· zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły od I klasy gimnazjum,
· zaświadczenie z uczelni o studiowaniu,
· zaświadczenie od lekarza,
· orzeczenie lekarskie.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:
· miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
· składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
· kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.


 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2008-12-01 09:26:06.
Data wprowadzenia: 2008-12-01 09:26:06
Opublikowane przez: Artur Bogumil
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grabow.pl