Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH strona główna 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Gminy Grabów nad Pilicą informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą,
bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: system@grabow.pl lub pisemnie na adres: Urzędem Gminy, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.

I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest: Artur Bogumił, tel.: 48-6627014 wew.33, email: system@grabow.pl, adres do korespondencji: Urząd Gminy, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.


III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.


VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. prawo do przenoszenia danych.


VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Administrator danych
/-/ Euzebiusz Strzelczyk

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:03:53, wprowadzający: Artur Bogumil
wersja do druku