Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
- Akt małżeństwa
- Akt urodzenia
- Akt zgonu
- Odpisy z ksiąg
- oświadczenie o powrocie do nazwiska
- skrócenie miesięcznego terminu
- sprostowanie błędu
- ustalenie odtworzenie aktu
- uznanie dziecka
- uzupełnienie aktu
- zmiana nazwiska
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Urząd Stanu Cywilnego > Akt zgonu strona główna 

Akt zgonu
Sporządzenie aktu zgonu 
Sporządzenie aktu zgonu
________________________________________

Jakie dokumenty:
• karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,
• dowód osobisty osoby zmarłej,
• książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 lat),
• dowód osobisty współmałżonka (do wglądu),
• dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).
Podstawa prawna:
Art. 64-69, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Zgłoszenia zgonu należy dokonać w miejscu zdarzenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Zgon osoby zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia najpóźniej ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin rozpoczyna się od dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy powodem zgonu była choroba zakaźna, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu do 24 godzin od daty stwierdzenia zgonu.
Wydanie 3 egzemplarzy skróconych odpisów aktu zgonu i karty zgonu celem pochowania zwłok.

Opłaty skarbowe:
Brak. Załącznik cz. I kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Zgon, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Wniosek składa się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgon, który nastąpił za granicą i został zarejestrowany w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego, może zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:
• oryginału zagranicznego odpisu aktu zgonu,
• tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
• dowodu osobistego (do wglądu),
• wniosku (złożonego osobiście przez osobę, której akt dotyczy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą lub w polskim konsulacie, ewentualnie podania złożonego przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Grabów nad Pilicą.

Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł.

Akt zgonu, który został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
Decyzje w wyżej wymienionych przypadkach wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 WNIOSEK O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU ZGONU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:22:27, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
wersja do druku