Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
- Akt małżeństwa
- Akt urodzenia
- Akt zgonu
- Odpisy z ksiąg
- oświadczenie o powrocie do nazwiska
- skrócenie miesięcznego terminu
- sprostowanie błędu
- ustalenie odtworzenie aktu
- uznanie dziecka
- uzupełnienie aktu
- zmiana nazwiska
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Urząd Stanu Cywilnego > Akt urodzenia strona główna 

Akt urodzenia
Sporządzenie aktu urodzenia 
Sporządzenie aktu urodzenia
________________________________________


Jakie dokumenty:
W sytuacji gdy dziecko pochodzi z małżeństwa:
• dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu małżeństwa .
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji:
• dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest wdową:
• dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu małżeństwa,
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka
W przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest panną:
• dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
• odpis skrócony aktu urodzenia matki
W przypadku, gdy dziecko pozamałżeńskie ma być uznane przez ojca rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z w/w dokumentami.

Podstawa prawna:
Art. 38-42, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w miejscu zdarzenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 14 dni od daty urodzenia, w przypadku dziecka urodzonego martwo w ciągu 3 dni.
Wydanie 3 egzemplarzy skróconych odpisów aktu urodzenia.
Opłaty skarbowe:
Brak. Załącznik cz. I kol. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Grabowie nad Pilicą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje:
Akt urodzenia sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. W tym przypadku należy przedłożyć:
• oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia,
• tłumaczenie oryginału dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
• wniosek (złożony osobiście przez osobę, której akt dotyczy lub przez jedno z rodziców dziecka w USC Grabowie nad Pilicą lub w polskim konsulacie, ewentualnie podanie złożone przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Grabów nad Pilicą.

Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł

Ponadto osoby nieposiadające aktu urodzenia w związku z zaginięciem lub zniszczeniem ksiąg stanu cywilnego oraz z trudnościami z jego otrzymaniem mogą wystąpić o odtworzenie jego treści do urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.


 WNIOSEK O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:21:06, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
wersja do druku