Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
- Akt małżeństwa
- Akt urodzenia
- Akt zgonu
- Odpisy z ksiąg
- oświadczenie o powrocie do nazwiska
- skrócenie miesięcznego terminu
- sprostowanie błędu
- ustalenie odtworzenie aktu
- uznanie dziecka
- uzupełnienie aktu
- zmiana nazwiska
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Urząd Stanu Cywilnego > Akt małżeństwa strona główna 

Akt małżeństwa
Sporządzenie aktu małżeństwa 
Sporządzenie aktu małżeństwa
________________________________________

Jakie dokumenty:

Do ślubu cywilnego oraz do ślubu wyznaniowego:
Panna, kawaler:
• odpis skrócony aktu urodzenia
• dowód osobisty (do wglądu)
Osoby rozwiedzione:
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• dowód osobisty (do wglądu)
Wdowa, wdowiec:
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka
• dowód osobisty (do wglądu)
Gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
• dowód ustania poprzedniego małżeństwa (dla osób rozwiedzionych lub wdowców) wraz
z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
• dowody tożsamości: paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych (do wglądu).

Podstawa prawna:
1. Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

2. Art. 53-62, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
3. Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, nr tel. 48 662 70 14 wew. 25. Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków - w przypadku ślubu wyznaniowego.

W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca, od dnia, w którym osoby mające je zawrzeć, złożyły przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa.
Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
W obu przypadkach wymagana jest obecność obojga przyszłych małżonków.

Opłaty skarbowe:
Akt małżeństwa - 84 zł.
Załącznik cz. I pkt. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje:
1. Akt małżeństwa zawarty za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:
• oryginału zagranicznego odpisu aktu małżeństwa,
• tłumaczenia oryginału dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
• dowodu osobistego (do wglądu),
• wniosku (złożonego osobiście przez osobę, której akt dotyczy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grabowie nad Pilicą lub w polskim konsulacie, ewentualnie podania złożonego przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Grabów nad Pilicą.
Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł
2. W celu zawarcia małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie, o którym mowa, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:
• - podanie
panna, kawaler:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• dowód osobisty (do wglądu),
osoby rozwiedzione:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
• dowód osobisty (do wglądu),
wdowa, wdowiec:
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• odpisy skrócone aktu zgonu małżonka,
• dowód osobisty (do wglądu).
Wymagana jest obecność osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Opłaty skarbowe - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju - 38 zł

Pliki do pobrania:

PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ

WNIOSEK O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:18:00 Informację zaktualizowano 2013-05-21 14:19:36, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Akt małżeństwa .  Akt urodzenia .  Akt zgonu .  Odpisy z ksiąg .  oświadczenie o powrocie do nazwiska .  skrócenie miesięcznego terminu .  sprostowanie błędu .  ustalenie odtworzenie aktu .  uznanie dziecka .  uzupełnienie aktu .  zmiana nazwiska . 
wersja do druku