Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wybory samorządowe 2018 r.
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
° Inwestycje wpływające na środowisko
° Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
° Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska strona główna 

Ochrona Środowiska
Gminny Program Ochrony Środowiska 

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 08:16:10 Informację zaktualizowano 2015-03-16 11:44:59, wprowadzający: Artur Bogumil
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI 

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU


GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


NA TERENIE GMINY GRABÓW NAD PILICĄ


ZA 2014 ROK


 Plik do pobrania:


 

 ROCZNA ANALIZA SYSTEMU.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 07:44:47 Informację zaktualizowano 2015-05-28 07:47:13, wprowadzający: Artur Bogumil
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabów
nad Pilicą 

OBWIESZCZENIE 

           Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Gminy Grabów nad Pilicą oraz na stronie internetowej www.grabow.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: grabow@grabow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

                    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą.

  

Obwieszczenie umieszczono na: 
1.  tablicy ogłoszeń UG w Grabowie nad Pilicą
2.  stronie internetowej: www.grabow.pl.
3.  a/a 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

/-/ Euzebiusz Strzelczyk

Pliki do pobrania:

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Grabów nad Pilicą wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r. (pismo znak: WOOŚ-I.410.960.2015.ARM) i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 22.12.2015r. (pismo znak: ZNS.9011.00252.2015PK uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą”.

 

 Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

   /-/ Euzebiusz Strzelczyk

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 07:56:42 Informację zaktualizowano 2016-02-08 14:36:30, wprowadzający: Artur Bogumil
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Grabów nad Pilicą za 2016 r. 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:00:36, wprowadzający: Artur Bogumil
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 r. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grabów nad Pilicą za 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 13:35:34 Informację zaktualizowano 2018-04-27 13:39:39, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Inwestycje wpływające na środowisko .  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Program usuwania wyrobów zawierających azbest . 
wersja do druku