Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą 

                            Uchwała Nr XIV/70/2004


                            Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą


                            z dnia 29 stycznia 2004r.


 


w sprawie: uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą”


 


         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./


 uchwala się co następuje:


 


                                                        § 1


Uchwala się dokument p.n.” Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą” zawierający :


1.Kierunki Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą do 2013r.,


2.Plan realizacji głównych celów strategicznych,


zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


 


                                                        § 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który zobowiązuje się do składnia Radzie Gminy corocznych sprawozdań z realizacji przyjętej strategii.


 


                                                        § 3


Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 


Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Strzelczyk

 Strategia Rozwoju Gminy Grabów nad Pilicą
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 14:31:13 Informację zaktualizowano 2010-02-04 08:46:44, wprowadzający: Artur Bogumil
wersja do druku