Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych
- Podatek od środków transportu
- Podatek rolny od osób fizycznych
- Podatek rolny od osób prawnych
- Podatek leśny od osób fizycznych
- Podatek leśny od osób prawnych
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Podatek od środków transportu strona główna 

Podatek od środków transportu
Podatek od środków transportu  

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają zgodnie z art. 8 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami )

  • samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej  niż 12 ton,
  • ciągniki siodłowe i balastowe,
  • przyczepy i naczepy,
  • autobusy,

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).

Właściciele środków transportowych są obowiązani
składać w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklarację  DT-1 na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających  powstanie tego obowiązku.

odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Wymagane dokumenty:

        1.Umowę kupna - sprzedaży (kserokopia)
           2. Dowód rejestracyjny - do okazania lub kserokopia dowodu rejestracyjnego

        Miejsce złożenia dokumentów:

         Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Pułaskiego 51


 Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Urzędu Gminy.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).

·  Uchwała Nr 11.62.2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.  

Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek,
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. 2012 z dn.03,07,2012 poz. 749)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. 2012 z dn.03,07,2012 poz. 749)

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 1 pkt 1 §  3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. 2012 z dn.03,07,2012 poz. 749), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1lutego a przed dniem 1 września podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
II rata do dnia 15 września danego roku
Jeżeli obowiązek powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia  powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych

Załącznik DT-1A

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-16 09:18:30 Informację zaktualizowano 2012-12-17 10:16:01, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
wersja do druku