Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  www.grabow.pl
Dane
Gmina
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
WYBORY
Urząd Gminy
Załatwianie spraw w Urzędzie gminy
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych
- Podatek od środków transportu
- Podatek rolny od osób fizycznych
- Podatek rolny od osób prawnych
- Podatek leśny od osób fizycznych
- Podatek leśny od osób prawnych
° Ewidencja gospodarstw agroturystycznych
° Urząd Stanu Cywilnego
° Dowody Osobiste
° Ewidencja Ludności
° Działalność gospodarcza
° Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
° Podatki
Oświata
Najem lokali mieszkalnych
Ochrona Środowiska
Tablica ogłoszeń
Gospodarka nieruchomościami
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Mienie gminy
Budżet
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy Grabów nad Pilicą
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
EKOPORTAL
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw w Urzędzie gminy > Podatek od nieruchomości od osób fizycznych strona główna 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy i złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości


Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą – ul. Kazimierza Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilicą.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53  za pośrednictwem Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.


Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
tel. 048 662 70 14 wew. 27


Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2010r.Nr 95, poz.613 z późn. zmianami ) 

·  Uchwała Nr 11.61.2011 w sprawie uchwalenia stawek w podatku od nieruchomości.


Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012 poz.749).

Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składa się w Urzędzie przed terminem płatności podatku.
¨ B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a par. 1 pkt 3 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z dn. 03.07.2012 poz.749)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w Urzędzie po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą lub  na konto Urzędu Gminy.

 Pliki do pobrania:

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-07-16 08:29:51 Informację zaktualizowano 2012-12-17 09:49:48, wprowadzający: Artur Bogumil

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych .  Podatek od nieruchomości od osób prawnych .  Podatek od środków transportu .  Podatek rolny od osób fizycznych .  Podatek rolny od osób prawnych .  Podatek leśny od osób fizycznych .  Podatek leśny od osób prawnych . 
wersja do druku