Preview

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016

Grabów nad Pilicą 26.09.2016 r..

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi „Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w Gminie Grabów nad Pilicą” w ramach projektu "Z nurtem wiedzy", nr RPMA.10.01.01-14-3740/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży„ Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY: Grabów nad Pilicą

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamó-wień: CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne, szkoleniowe i CPV 80000000-5 Usługi szkolnictwa pod-stawowego.

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja wyszczególnionych poniżej zajęć na terenie Gminy Grabów nad Pilicą, województwo mazowieckie:
przeprowadzenie 30 godz. zajęć z języków niemieckiego (w 2016 r.- 10 godz.; w 2017 r. – 20 godz.) w okresie od X 2016 – VI 2017 r.
w Publicznym Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa w Grabowie nad Pilicą ul. Parkowa 4 26-902 Grabów nad Pilicą
Liczba godzin –30.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach rozliczeniowych:
od października 2016 r. do grudnia 2016 r. w ilości 10 godzin
od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. w ilości 20 godzin
Nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania programu zajęć, prowadzenia zajęć zgodnie z progra-mem, dokumentowania pracy w dzienniku zajęć

2.Celem zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów. Rozwój umie-jętności komunikacji w języku obcym niemieckim. Wykorzystywanie słownictwa, gramatyki w praktyce.

3.Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowane osoby. Kwalifikacje osób powinny być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz.1264) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któ-rych można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształ-cenia nauczycieli.

4.Sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.

5.Zamawiający zapewni salę do zajęć wyposażoną w meble szkolne – stoły i krzesła.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i terminowości pracy prowadzącego zajęcia.

 


Tabela nr 1:
Lp. Nazwa szkoły Ilość godzin lekcyjnych
1. Publiczne Gimnazjum im. Gen. W. An-dersa w Grabowie nad Pilicą 30h


III. MIEJSCE realizacji zmówienia: województwo mazowieckie, powiat kozienicki:
1. Gmina Grabów nad Pilicą: Publiczne Gimnazjum im. Gen. W. Andersa w Grabowie nad Pi-licą.
IV. TERMIN realizacji zamówienia:
01.10.2016 – 30.06.2017 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
– wykonawca powinien posiadać kwalifikacji uprawniające do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego w gimnazjum.
– wykonawca powinien posiadać minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w gimnazjum.
2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówie-nie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobo-wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do rea-lizacji których te zdolności są wymagane.
3 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) określonego w art. 24 ust.1 p.z.p.
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych.
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty:
-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 1 wzór wykazu osób.
2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 2
3.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 3
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także po-wyższe dokumenty dotyczące tego podmiotu.
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
a) cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

IX. Termin składania i adres wysłania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grabów nad Pilicą
26-902 Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51
pokój nr 12 (sekretariat)
do dnia 30.09.2016 r. do godz. 10.00
X. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
XIV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 


………………………………………
(podpis)

 

 

 

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Oswiadczenie o gr kap

Oswiadczenie o speł war

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Krystyna Puk | Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:39:44.
Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:39:44
Opublikowane przez: Krystyna Puk
« powrót