Tablica ogłoszeń

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2013 – 2032.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą oraz na stronie internetowej http://www. grabow.pl/
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2013 – 2032.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej grabow@grabow.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
/-/ Euzebiusz Strzelczyk

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Grabów nad Pilicą
2. stronie internetowej http://www. grabow.pl/
3. a/a
 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2013-10-21 12:31:21.
Data wprowadzenia: 2013-10-21 12:31:21
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót