Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie
nad Pilicą

 

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

 ogłasza konkurs

 na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu

 Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

 

 Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą.

 
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

 ul. Parkowa 2

 26-902 Grabów nad Pilicą

  II. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

 III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 
1. wykształcenie wyższe medyczne;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

     Kierownika, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:

 a)     posiadania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP oraz specjalizacji umożliwiającej świadczenie pracy lekarza POZ (preferowane specjalizacje: lekarz rodzinny, internista);

 b)     znajomości przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej       (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711);

 c)     znajomości przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1398);

 d)     znajomości przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849);

 e)     znajomości przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych       (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305);

 f)      znajomości przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129);

 g)     znajomości przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy                          (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

 h)     znajomości przepisów zawartych w aktach wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt b) – g).

 3.  co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia  podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

 4.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1.     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2.     dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania    danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;

 3.     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);

 4.     inne dokumenty, w tym szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe      kandydata;

 5.     kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z      oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić        oryginały dokumentów;

 6.     informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą   iż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

 7.     oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu       wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

 8.     koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki             Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą, sporządzona w formie pisemnej;

 9.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   rekrutacji i zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną (RODO) zamieszczoną w załączeniu  do ogłoszenia

 
V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

 1.     Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, punkt podawczy do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, w terminie do dnia 10 września 2021r.

 2.     Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą”.

  VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur.

 Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nie przekroczy 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilica ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.

  Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia kandydatur i wyłonienia kandydata.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ Grabów nad Pilicą.

 VII. Udostępnienie materiałów informacyjnych.

 1.     Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą, udostępniane będą w pok. nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą       26-902 Grabów nad Pilicą w godzinach 7:00 – 15:00 na pisemny wniosek zainteresowanych kandydatów.

 2.     Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową dnia 16.07.2021 roku jest dostępny na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl

 VIII. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych:

 Osobiste udzielanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Grabowie nad Pilicą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w pełnym wymiarze pracy.

 Zarządzanie SPZOZ w Grabowie nad Pilicą oraz administrowanie lokalami mieszkalnymi.

 Preferowana umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.

 Wysokość wynagrodzenia łącznie ok. 20 tyś. złotych brutto – podlega negocjacji

 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2022r. (z możliwością uzgodnienia wcześniejszego zatrudnienia)

 Możliwość zamieszkania.

 Wybrany kandydat zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty przyjęcia powiadomienia o wynikach konkursu pisemnie potwierdzić podjęcie pracy. Brak potwierdzenia podjęcia pracy we wskazanym wyżej terminie zostanie uznany za równoznaczny z rezygnacją.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Ogłoszenie

Zgoda RODO

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2021-07-23 11:38:57 | Data modyfikacji: 2021-07-23 11:44:24.
Data wprowadzenia: 2021-07-23 11:38:57
Data modyfikacji: 2021-07-23 11:44:24
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót