Tablica ogłoszeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- GŁÓWNY KSIĘGOWY


I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 2
26-902 Grabów nad Pilicą

II. Określenie stanowiska pracy :
Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Przewidywany termin zatrudnienia : 1 stycznia 2020 roku

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe.
a) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
b) biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
c) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
d) znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
e) podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
f)umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
g) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
h) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
i) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
j) odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
k) dyspozycyjność,
l) kreatywność.
IV. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
• prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
• prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
• przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
• opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
• prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
• przestrzeganie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
• sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z przepisami prawa,
• rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
• rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
• odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
• prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
• wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
• współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
V. Wymagane dokumenty.
• list motywacyjny,
• życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
• oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
• kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
• oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• opinie, referencje,
• oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)
Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.)
VI. Warunki zatrudnienia:
a) zatrudnienie od 1 stycznia 2020 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
b) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu , przeciętnie 20 godzin tygodniowo,
c) miejsce wykonywania pracy - siedziba GOPS w Grabowie nad Pilicą
d) przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia
zaświadczenia o niekaralności.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów: do 22 listopada 2019 roku do godz. 15:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą przy ul. Parkowej 2 w godz. 7.00-15.00 z lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Główny księgowy ”.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
VIII. Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Gminy Grabów nad Pilicą w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą www.grabow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą.
Dokumenty osób , które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48 662 70 77).
Informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Parkowa 2, 26-802 Grabów nad Pilicą . Dane będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Stefaniak

 

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:08:57 | Data modyfikacji: 2019-11-07 14:38:46.
Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:08:57
Data modyfikacji: 2019-11-07 14:38:46
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót