Tablica ogłoszeń

Sprawozdanie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą 

 

 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą  z realizacji programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

 

Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą uchwałą nr 24/164/217 z dnia 30.10.2017r. przyjęła „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”, zwany dalej Programem.
Program jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program przede wszystkim określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryb ich realizacji. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikło z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 5a, pkt 3 w/w ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

WSPÓŁPRACA
Projekt Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z zarządzeniem nr 49/2017 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 20 października 2017 r. został poddany konsultacjom.
Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia uwag do projektu.
Na konsultacjach nie pojawili się zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje na podstawie §6 ust 9 ww. uchwały nr 22.154.2017 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 31.08.2017r uważa się za ważne. W związku z brakiem uwag i wniosków projekt programu w niezmienionej formie została podany pod obrany Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2018

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Wprowadzenie i realizacja Programu służyły głównie:
• umocnieniu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz wspólnotę lokalną;
• umocnieniu lokalnych działań, stworzeniu warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
• podwyższeniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.
Gmina Grabów nad Pilicą realizując cele Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 mogła udzielić wsparcia o charakterze finansowym i charakterze pozafinansowym. W 2018 roku Gmina nie zleciła realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Wynika to z braku inicjatywy do realizacji zadań publicznych ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego a także możliwościami Gminy do samodzielnego realizowania zadań publicznych. Ponadto Gmina w celu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej nieodpłatnie udostępnia swoje lokale i obiekty sportowe.

Grabów nad Pilicą, 31 maja 2019r.

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:22:25 | Data modyfikacji: 2019-05-31 14:23:47.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:22:25
Data modyfikacji: 2019-05-31 14:23:47
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót