Tablica ogłoszeń

Konkurs na stanowisko Kierownika SPOZO 

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

ogłasza konkurs

na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą.


I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 2
26-902 Grabów nad Pilicą

II. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grabowie nad Pilicą

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. wykształcenie wyższe;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
Kierownika, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:
a) posiadania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP oraz specjalizacji umożliwiającej świadczenie pracy lekarza POZ;
b) znajomości przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
c) znajomości przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1510);
d) znajomości przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318);
e) znajomosci przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
f) znajomości przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579);
g) znajomości przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
h) znajomości przepisów zawartych w aktach wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt b) – g).
3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (m.in. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, wyciąg KRS lub CEIDG) oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
4. inne dokumenty, w tym szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą iż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8. koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą, sporządzona w formie pisemnej;
9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
1. Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, pok. nr 12 – Sekretariat do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, w terminie do dnia 5 pażdziernika 2018r.
2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą”.
VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nie przekroczy 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilica ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia kandydatur i wyłonienia kandydata.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ Grabów nad Pilicą.

VII. Udostępnienie materiałów informacyjnych.
1. Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą, udostępniane będą w pok. nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą 26-902 Grabów nad Pilicą w godzinach 7:00 – 15:00 po uprzednim kontakcie tel. pod nr 48 662 70 14.
2. Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową dnia 14.08.2018 roku jest dostępny na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl
VIII. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych:
Osobiste udzielanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Grabowie nad Pilicą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w pełnym wymiarze pracy.
Zarządzanie SPZOZ w Grabowie nad Pilicą oraz administrowanie lokalami mieszkalnymi.
Preferowana umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.
Wysokość wynagrodzenia łącznie ok. 20 tyś złotych brutto + nagroda roczna.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2019r.
Możliwość zamieszkania.
Wybrany kandydat zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty przyjęcia powiadomienia o wynikach konkursu pisemnie potwierdzić podjęcie pracy. Brak potwierdzenia podjęcia pracy we wskazanym wyżej terminie zostanie uznany za równoznaczny z rezygnacją.

 

Wójt

/-/ inż. Euzebiusz Strzelczyk

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin konkursu

Uchwała Nr 3

ZARZĄDZENIE NR 59.2018

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:16:24 | Data modyfikacji: 2018-09-17 16:53:08.
Data wprowadzenia: 2018-09-17 16:16:24
Data modyfikacji: 2018-09-17 16:53:08
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót