Tablica ogłoszeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 


WÓJT
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
URZĘDU GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ
ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą


I. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ
Do podstawowych zadań należeć będzie:
• Ewidencja dróg gminnych i prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem pasem drogowym;
• Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat środowiskowych;
• Przeprowadzanie postępowań przed wydaniem decyzji środowiskowych w sprawach oddziaływania na środowisko oraz opiniowania o zasadności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
• Prowadzenie spraw z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zwalczania bezdomności zwierząt;
• Sporządzanie sprawozdań z gospodarki odpadami i ściekami komunalnymi;
• Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem stosunków wodnych na gruncie;
• Prowadzenie merytorycznie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe
• co najmniej roczny staż pracy
• nieposzlakowana opinia;
• znajomość przepisów:
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz 2222)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2017 poz 519);
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz 1566);
- ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z
2017 poz 1289);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.z 2017 poz.1405);
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2017 poz.1840);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2018 poz.21);
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu u zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2017 poz 1073);
• biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Office).

III. WYMAGANIA DODATKOWE
• znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej- weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• doświadczenie w pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska, inżynierii środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego lub pokrewnych ;
• Pożądane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikatywność, samodzielność i dbałość o kulturę osobista oraz poszanowanie godności drugiego człowieka.

IV. WARUNKI PRACY
• Praca administracyjno-biurowa wykonywana w budynku Urzędu Gminy na parterze przy stanowisku wyposażonym w komputer z monitorem ekranowym i urządzenia biurowe;
• Budynek niedostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
• Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. ws. wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z2014r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą;
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,40%

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

• list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
• CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, wykształcenia i nr. kontaktowego;
• kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy- kopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
• oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)”

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 12 p. I lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy; ul. K. Pułaskiego 51; 26-902 Grabów nad Pilicą do dnia 19 lutego 2018 roku do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Postępowanie w sprawie naboru które obejmuje analizę formalną złożonych ofert (etap I) oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (etap II) przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem nr 6.2018 z dnia 5 lutego 2018r.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru oraz przez zamieszczenie informacji w BIP Urzędu Gminy www.bip.grabow.pl .

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą www.bip.grabow.pl , zakładka Tablica ogłoszeń oraz w budynku Urzędu Gminy na tablicy informacyjnej.

W terminie 4 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.
Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.
Dokumenty kandydata którego ofertę wybrano, zostaną dołączone do akt osobowych.


Grabów nad Pilicą, 07.02.2018r.
Wójt

inż. Euzebiusz Strzelczyk

 

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostali poinformowani telefonicznie

o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

 

 

Grabów nad Pilicą dn. 28.02.2018r.

Znak: RO.210.2.2.2018


INFORMACJA
O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE W URZEDZIE GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

- do spraw ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą,
ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

Informuję, żę w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany/a:


Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
Agata Jaroszek-Rojek Brzóza


UZASADNIENIE:

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniła do zatrudnienia Panią Agatę Jaroszek-Rojek, która spełnia wszystkie wymogi formalne zarówno niezbędne jak i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała sumę punktów z etapu drugiego konkursu powyżej wymaganego minimum, ponadto oświadcza się 2- letnim stażem pracy w instytucji państwowej w zakresie doradztwa rolniczego, posiada wymagane doświadczenie i wykształcenie związane pokrewnie z ochroną środowiska. Cechuje się umiejętnościami interpersonalnymi i wysoką kulturą osobistą. Zgodnie uważamy, że kompetencje i doświadczenie Pani Agaty Jaroszek-Rojek gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku do spraw ochrony środowiska w referacie spraw komunalnych i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.

 

Przewodniczący
Komisji Konkursowej

Zdzisław Karaś

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:11:01 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:29:42.
Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:11:01
Data modyfikacji: 2018-03-01 12:29:42
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót