Tablica ogłoszeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  


WÓJT
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PODATKU VAT
URZĘDU GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ
ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą


I. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ

Do podstawowych zadań należeć będzie:
• Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej i rozliczeń podatku VAT, oraz obsługa JPK w Gminie;
• Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi objętymi centralizacją rozliczeń podatku VAT w zakresie rozliczeń podatku VAT;
• Odpowiednie dokumentowanie i ewidencja pozostałej sprzedaży opodatkowanej;
• Sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe;
• Terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczanie podatku należnego i naliczonego;
• Prowadzenie rejestru zakupu z podziałem na typy i rodzaje zamówień publicznych na potrzeby sprawozdawczości;
• Prace administracyjne w zakresie Referatu Finansów.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

• obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe z dziedziny ekonomii i finansów;
• co najmniej roczny staż pracy na stanowisku ds. księgowości;
• nieposzlakowana opinia;
• znajomość przepisów:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 poz 2077)
- ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz 1221);
• znajomość przepisów i zasad rachunkowości:
• biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Office).

III. WYMAGANIA DODATKOWE

• znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej- weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• doświadczenie w pracy na stanowisku ds. księgowości w jednostkach sfery finansów publicznych;
• Pożądane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikatywność, samodzielność i dbałość o kulturę osobista oraz poszanowanie godności drugiego człowieka.

IV. WARUNKI PRACY


• Praca administracyjno-biurowa wykonywana w budynku Urzędu Gminy na parterze przy stanowisku wyposażonym w komputer z monitorem ekranowym i urządzenia biurowe;
• Budynek niedostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
• Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. ws. wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z2014r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą;
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,40%

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

• list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
• CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, wykształcenia i nr. kontaktowego;
• kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy- kopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
• oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)”


VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. księgowości i rozliczeń podatku VAT” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 12 p. I lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy; ul. K. Pułaskiego 51; 26-902 Grabów nad Pilicą do dnia 19 litego 2018 roku do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Postępowanie w sprawie naboru które obejmuje analizę formalną złożonych ofert (etap I) oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (etap II) przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem nr 6.2018 z dnia 5 lutego 2018r.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru oraz przez zamieszczenie informacji w BIP Urzędu Gminy www.bip.grabow.pl .

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą www.bip.grabow.pl , zakładka Tablica ogłoszeń oraz w budynku Urzędu Gminy na tablicy informacyjnej.

W terminie 4 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.
Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.
Dokumenty kandydata którego ofertę wybrano, zostaną dołączone do akt osobowych.


Grabów nad Pilicą, 07.02.2018r.

 

Wójt

inż. Euzebiusz Strzelczyk

 

 

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostali poinformowani telefonicznie

o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

 

 

Grabów nad Pilicą dn. 28.02.2018r.

Znak: RO.210.1.2.2018


INFORMACJA
O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE W URZEDZIE GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

- do spraw księgowości i rozliczeń podatku VAT
w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą,
ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

Informuję, żę w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany/a:


Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
Karolina Gola Stanisławice


UZASADNIENIE:

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniła do zatrudnienia Panią Karolinę Gola, która spełnia wszystkie wymogi formalne zarówno niezbędne jak i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała sumę punktów z etapu drugiego konkursu powyżej wymaganego minimum, ponadto oświadcza się 10- letnim stażem pracy w księgowości w jednostce sfery finansów publicznych, posiada wymagane doświadczenie oraz okazuje się wieloma fakultetami z dziedziny finansów i ekonomii. Cechuje się umiejętnościami interpersonalnymi i wysoką kulturą osobistą. Zgodnie uważamy, że kompetencje i doświadczenie Pani Karoliny Gola gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku do spraw księgowości i rozliczeń podatku VAT w referacie finansowym Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą.

 

Przewodniczący
Komisji Konkursowej

Zdzisław Karaś

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:09:21 | Data modyfikacji: 2018-03-01 12:30:53.
Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:09:21
Data modyfikacji: 2018-03-01 12:30:53
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót