Tablica ogłoszeń

Konsultacji dotyczących projektu „Programu
współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 roku.” 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 roku.”


Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o organizacjach pozarządowych, rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. CEL KONSULTACJI: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 roku.”


II.PRZEDMIOT KONSULTACJI: projekt „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 roku.”


III. TERMIN KONSULTACJI: 30.10.2017 godz. 7:15 lokalizacja: CYBERIA, ul. K. Pułaskiego 51A, 26-902 Grabów nad Pilicą


IV. FORMA KONSULTACJI: otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na którym przedstawiony jest projekt aktu prawa. Podczas spotkania przyjmowane będą uwagi do projektu z uzasadnioną zmianą oraz uzasadnione propozycje ogóle dot. merytorycznej treści projektu.


V.OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI: Podinspektor Anna Plesiewicz-Trzeciak


VI. W celu potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.


VII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Grabów nad Pilicą w formie uzasadnienia do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą


VIII. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.


VIX. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a więc nie są wiążące dla organów samorządu terytorialnego.

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ NA 2018 ROK.pdf

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2017-10-23 13:43:39 | Data modyfikacji: 2017-10-23 13:44:39.
Data wprowadzenia: 2017-10-23 13:43:39
Data modyfikacji: 2017-10-23 13:44:39
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót