Tablica ogłoszeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE  

WÓJT
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

REFERENT DS. OBSŁUGI PUNKTU KANCELARYJNEGO
I SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
ORAZ POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
URZĘDU GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ
ul. K. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

 

I. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ

Do podstawowych zadań należeć będzie:
• Prowadzenie punktu kancelaryjnego na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
• Obsługa i nadzorowanie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych EZD
• Bezpośrednia obsługa interesanta: udzielanie informacji i kierowanie na stanowiska merytoryczne;
• Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną budynków komunalnych Urzędu Gminy i oświetlenia ulicznego;
• Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o zewnętrznych funduszach pomocowych krajowych i z UE współpracując w tym zakresie z referatami urzędu, sporządzanie wniosków.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE


• obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe;
• co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej;
• nieposzlakowana opinia;
• znajomość przepisów:
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
• znajomość przepisów i zasad wdrażania polityki UE w obecnym okresie programowania;
• biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Office) i pracy w sieci lokalnej;


III. WYMAGANIA DODATKOWE


• znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej- weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz w obsłudze systemu EZD;
• doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych funduszy pomocowych;
• Pożądane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikatywność, samodzielność i dbałość o kulturę osobista oraz poszanowanie godności drugiego człowieka.

IV. WARUNKI PRACY


• Praca administracyjno-biurowa wykonywana w budynku Urzędu Gminy na pierwszym piętrze przy stanowisku wyposażonym w komputer z monitorem ekranowym i urządzenia biurowe związana z obsługą tych urządzeń oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą interesantów;
• Budynek niedostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
• Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. ws. wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z2014r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą;
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 6,25%

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

• list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
• CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, wykształcenia i nr. kontaktowego;
• kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy- kopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
• oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)”


VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi punktu kancelaryjnego i systemu EZD oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 12 p. I lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy; ul. K. Pułaskiego 51; 26-902 Grabów nad Pilicą do dnia 14 lutego 2017 roku do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

Postępowanie w sprawie naboru które obejmuje analizę formalną złożonych ofert (etap I) oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (etap II) przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem nr 5.2017 z dnia 23 stycznia 2017r.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani telefonicznie
o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą www.bip.grabow.pl , zakładka Tablica ogłoszeń oraz w budynku Urzędu Gminy na tablicy informacyjnej.

W terminie 4 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.
Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.
Dokumenty kandydata którego ofertę wybrano, zostaną dołączone do akt osobowych.

Grabów nad Pilicą, 01.02.2017r.

Wójt Gminy

/-/ inż. Euzebiusz Strzelczyk

 

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:32:19.
Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:32:19
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót