Tablica ogłoszeń

Informacja o sprzedaży nieruchomości 

Grabów n/Pilicą,dn.09.11.2016r.

RSKiOŚ.6840.2.2016


Wójt Gminy Grabów n/Pilicą
informuje,
że Rada Gminy w Grabowie n/Pilicą Uchwałą Nr 15.113.2016 z dnia 07 listopada 2016r. przeznaczyła do sprzedaży niżej podaną nieruchomość:

1. działka nr ewidencyjny 411/1 obręb geodezyjny Grabów nad Pilicą, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kozienicach KW Nr RA1K/00060329/8;
2. powierzchnia nieruchomości – 0,0109 ha
3. nieruchomość powyższa jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym prywatnym;
4. w planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grabów nad Pilicą zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/91 z dnia 21.12.1991r. (Dz.Urz.Województwa Radomskiego Nr 2 poz. 9 z 1992r.), który utracił moc z dniem 31.12.2002r., działka oznaczona numerem ewidencyjnym 411/1 obręb geodezyjny Grabów n/Pilicą zlokalizowana była na terenie oznaczonym symbolem planu 13.2Mz – tereny zabudowy zagrodowej z udziałem mieszkalnej i usługowej; Gmina Grabów nad Pilicą nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiła do jego opracowania; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów n/Pilicą przeznaczenie terenu nie uległo zmianie;
5. cena sprzedaży 5.900,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT;
6. nieruchomość powyższa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej właścicielowi działki nr 410 dla poprawy warunków jej zagospodarowania;
7. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 17.11.2016r. do 30.12.2016r.

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

Euzebiusz Strzelczyk

 

Opublikowane przez: Artur Bogumil | Data wprowadzenia: 2016-11-17 07:48:33.
Data wprowadzenia: 2016-11-17 07:48:33
Opublikowane przez: Artur Bogumil
« powrót